Veelgestelde vragen

Het netwerk bestaat uit partijen die de ambitie hebben om koploper te zijn bij het emissieloos realiseren van infrawerken. De Stichting streeft naar een evenwichtige afspiegeling in de bouwketen – van opdrachtgevers naar opdrachtnemers en onderaannemers, alsmede leveranciers en producenten. Kennisinstellingen en branche verenigingen kunnen hier ondersteunend in zijn.

Naast de jaarlijkse fee wordt het volgende verwacht van de deelnemende partijen:

  • Opdrachtgevers: stimuleren met de deelname dat emissieloos bouwen onderdeel uitmaakt van de gunningscriteria van (een deel van) de eigen projecten. Tevens vervullen zij een ambassadeursfunctie in het stimuleren van beleid ter bevordering van emissieloos werken, zodanig dat koplopers beloond worden.
  • Opdrachtnemers en onderaannemers: nemen actief deel aan de werkgroepen binnen de Stichting. Een open houding waarbij samenwerking en transparantie in de keten voorop staat. Tevens wordt van deelnemers de bereidheid verwacht om te investeren in beschikbaar komend emissieloos materieel (tenminste 1 stuk materieel > 15 ton) – ook wanneer dit een meerprijs vergt ten opzichte van traditioneel materieel.
  • Leveranciers en producenten: investeren in de ontwikkeling van emissieloos materieel in afstemming met branchegenoten. Daarbij wordt een open en actieve houding nagestreefd met maximale kennisdeling – ten minste op de te ontwikkelen standaarden voor de benodigde laadinfrastructuur en deelname in de werkgroepen. Het netwerk wordt niet actief gebruikt voor de marketing van producten, maar voor de ontwikkeling ervan.
  • Kennisinstellingen: faciliteren pilots en ondersteunen het netwerk op kennisvragen waar mogelijk en nemen deel aan werkgroepen. Tevens krijgen zij de beschikking over de vrijkomende data bij de pilots binnen het netwerk waar zij aan deelnemen.
  • Brancheverenigingen: adviseren het netwerk vanuit een raadgevende functie. Stimuleren het ecosysteem door drempels weg te nemen en vormen een ambassadeursfunctie naar andere partijen in de markt.
  • Door deelname draagt elke partij bij aan het versnellen van emissieloos werken op een grotere schaal en tegen een lagere kostprijs.
  • Voor de eigen organisatie levert het kennis én materieel waarmee emissieloos werken tegen acceptabele kosten en met een minimale milieu impact haalbaar wordt.
  • De koplopersfunctie die hiermee verkregen wordt helpt opdrachtnemers om meer projecten aan te nemen en helpt leveranciers om meer materieel te verkopen.
  • Voor de overheidspartijen draagt het bij aan het beperken van maatschappelijke faalkosten rondom milieu (Klimaatakkoord, Schone Lucht Akkoord en PAS).

Het netwerk wil uitdrukkelijk de hele keten dekken, dus ook opdrachtgevers en kleinere bedrijven. De voorwaarden zijn voor alle partijen gelijk.

Bij het openingswebinar op 28 mei komt hier meer toelichting op. Eind van 2020 wil het ENI een evenwichtige betrokkenheid van partijen uit de hele keten hebben bereikt, helder hebben welke activiteiten en pilots worden georganiseerd en de werkwijze en ontwikkelpaden tot aan 2026 indicatief hebben uitgewerkt. Tevens wordt door middel van kennisdeling nagestreefd dat er een gelijk kennisniveau ontstaat tussen de deelnemers. Het netwerk wil stimuleren en versnellen rondom ‘doen’ en niet rondom ‘overleggen’. Dus als partijen sneller willen door bijvoorbeeld pilots te starten, wordt dit - mits onderling afgestemd - toegejuicht.

Het startbestuur van de stichting wordt gevormd door de initiërende partijen aangevuld met enkele partijen uit andere delen van de keten. Zodra een stabiele basis verkregen is, worden bestuursfuncties transparant volgens een in de branche gangbaar (nader vast te stellen) reglement gerouleerd. Dit gebeurt uiterlijk in december 2020.

Neem hiervoor contact op via info@emissieloosnetwerkinfra.nl of de aanmeldpagina. Vervolgens nodigen de initiatiefnemers u uit voor een kennismakingsgesprek.

Emissieloos Netwerk Infra maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK